Dahlia by L.th on 500px.com

Bezkresny czar szczęśliwych par...
Utopia czy możliwość...?...
A jeśli możliwość, to jakie warunki należy spełnić, by to czego pragniemy, urzeczywistniło się w naszym doświadczeniu...?...

Do mojego gabinetu lekarskiego trafiali różni pacjenci. Wielu z nich cierpiało z powodu braku ciepłych, serdecznych relacji z partnerami życiowymi, bądź ludźmi ze środowiska ich życia. Byli i tacy, którzy wciąż poszukiwali idealnych partnerek czy partnerów, obwiniając za brak harmonii i magii romantycznych uniesień, partnera.

Wśród namiętnych poszukiwawczy idealnego układu, zdarzali się ludzie korzystający z porad placówek o charakterze poradni rodzinnych, nierzadko wróżek, jasnowidzów i uzdrowicieli. Brak satysfakcjonujących ich potrzebę rezultatów, niespełnienie i ból emocjonalny, inicjowały ciąg zdarzeń, których finałem były zaburzenia psychosomatyczne, a niejednokrotnie zmiany chorobowe. Pamiętajmy, że 90% schorzeń cywilizacyjnych, to patologie psychosomatyczne. Ich źródłem jest często nieumiejętność tworzenia harmonijnych relacji międzyludzkich.

W latach 80-tych ubiegłego wieku, znakomity amerykański psycholog, Howard Gardner, przedstawił teorię inteligencji wielorakiej. Teoria ta poszerza wiedzę o naturalnych talentach, predyspozycjach i preferencjach, co umożliwia podejmowanie korzystniejszych z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia decyzji dotyczących świadomego kształtowania osobowości zgodnie z dziedzicznym programem poprzez stworzenie adekwatnych dla tej potrzeby warunków środowiskowego wzrastania.

Wiedza o sobie płynie różnymi kanałami (w tym przez wiedzę zgromadzoną przez innych ludzi), a korzystanie z jej bogactwa, umożliwia dotarcie do przyczyn tkwiących u źródła naszego niespełnienia, w takim czy innym aspekcie życiowego doświadczenia. Daje również pogląd na realne możliwości, jakie są niezbędne do realizacji naszych celów czy marzeń.

Czym jest dla Ciebie układ partnerski?
Czego potrzebujemy, by stworzyć spełniający nasze marzenia układ partnerski?
Jakie znaczenie dla stworzenia harmonijnego układu ma rodzaj inteligencji, którą dysponują partnerzy, biorąc pod uwagę teorię inteligencji wielorakich (inteligencja lingwistyczna, matematyczno-logiczna, interpersonalna, intuicyjna, muzyczna, przyrodnicza, kinestetyczno-ruchowa, przestrzenna) ?

Każdy wybór, każde doświadczenie posiada aspekt poznawczy i doświadczalny. Bliskie relacje partnerskie niosą bogactwo wiedzy i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie siebie w jedności z drugim człowiekiem. O głębi doświadczenia i bogactwie poznania, decydują obie strony układu. Brak harmonii nie oznacza, że ktoś jest zły, ale raczej informuje o konieczności naszego własnego rozwoju w danej sferze, bądź zmiany, jeśli realizacja relacji bardziej niszczy nas, niż rozwija.

Koncentracja na atrakcjach związanych z doświadczaniem w bliskiej relacji z pominięciem aspektu poznawczego, nie sprzyja rozwojowi wewnętrznemu, a więc pomnażaniu wiedzy o bogactwie, którym dysponujemy. Prowadzi to do znudzenia, spadku atrakcyjności partnerów i rozpadu związku.

Aspekt poznawczy w rozwijającej się relacji partnerskiej, czyli takiej, w ramach której transformujemy świadomość, sprzyja odkrywaniu nowych, nieznanych elementów bogactwa wewnętrznego. Sprzyja to utrzymaniu atrakcyjności i trwałości związku.

Wielu ludzi nie docenia wiedzy o sobie, wiedzy o tym, kim są na dany moment ewolucyjnej podróży. Rzucają się w wir doznań emocjonalnych, często nieustannie zmieniając partnerów czy partnerki. Osądzanie, obwinianie i odrzucenie jest konsekwencją takiej postawy. Skutek, to wielki wewnętrzny ból niespełnienia.

Brakuje zrozumienia, że do tworzenia harmonijnego związku potrzebna jest poza uczuciami, wiedza. 
Nie manipulacja emocjami partnera dla uzyskania własnych celów, ale zapoznanie się z własnymi potrzebami, jakie pragniemy w układzie realizować, poznanie potrzeb partnera, preferencji i predyspozycji, spójności celów i marzeń, a następnie z cechami wewnętrznymi własnymi i partnera, jako narzędziami realizacji, aby ocenić szanse na sukces.

Najbardziej harmonijne i trwałe związki tworzą ludzie, którzy w toku ewolucyjnej podróży otworzyli serce na Miłość (nie mylić Miłości z euforią towarzyszącą zaspokojeniu potrzeb natury intelektualnej, emocjonalnej czy seksualnej).

Krótkoterminowe związki partnerskie nie odkrywają głębin bogactwa wewnętrznego. Krótkotrwała euforia finalizuje się w znudzeniu, znużeniu i zakończeniu układu. A potem... potem poszukujemy nowego partnera....a potem uzależnimy się od nieustannego poszukiwania. Smutek, depresja i brak realizacji, to często spotykany skutek takiego sposobu na realizację partnerską.

Sztuka tworzenia harmonijnych związków międzyludzkich, w tym partnerskich jest integralnie związana ze sztuką tworzenia harmonijnego doświadczenia życiowego. Tak jak uprawianie każdej sztuki, wymaga wiedzy, zainteresowania, pracy, czasu i Energii Miłości, jako podstawowej siły napędowej do realizacji.

Poznanie głębi własnego potencjału jest uwarunkowane. Człowiek otwiera się na nieznane, jeśli eksploracji tajemnicy, którą sam jest, towarzyszy poczucie bezpieczeństwa. Taki rodzaj odczucia gwarantuje stały, długoterminowy układ partnerski, do stworzenia którego, trzeba być przygotowanym wewnętrznie. Osoby uzależnione od konieczności tworzenia związków krótkoterminowych, mają z tym duży problem. Najpierw, tak jak w każdym uzależnieniu, istnieje potrzeba uwolnienia się od presji nieustannych poszukiwań na zewnątrz siebie tego, co jedynie we własnym wnętrzu znaleźć można. Harmonijny, świadomy i ukierunkowany na ten cel układ, może się do tego w znacznym stopniu przyczynić.

Działalność warsztatowa prowadzona przez Centrum OBK Vega, upewniła mnie, że wielu ludzi podejmujących realizację swoich celów, koncentruje się przede wszystkim na informacjach uzyskanych w ramach systemu edukacji i pomija wiedzę zawierającą informację o własnym, odkrytym potencjale. Taka postawa udaremnia niejednokrotnie wysiłki związane z realizacją założonych celów. Sukces uzyskują istoty, które poza wiedzą dotyczącą zewnętrznego świata, posiadają informację o możliwościach realizacyjnych związanych z uwarunkowaniami naszej osobowości czy posiadanymi możliwościami w zakresie inteligencji intuicyjnej (intra-personalnej).

Analiza braku realizacji naszych inspiracji powinna ukierunkować nas na zapoznanie się z własnym potencjałem, aby potem, w miarę możliwości, świadomie rozwijać aspekty własnej istoty, niezbędne dla uzyskania sukcesu. Zyskiem, poza towarzyszącymi uczuciami, jest ogrom wiedzy i w związku z tym, stały wzrost możliwości kreatywnych w wybranym aspekcie rzeczywistości.

"Bezkresny czar szczęśliwych par..."
Utopia czy możliwość?
Mam nadzieję, że stały wzrost poziomu świadomości siebie, swoich możliwości, posiadanych talentów, predyspozycji i preferencji, jak również potrzeb, wiedza oraz umiejętność odpowiedzialnego tworzenia, przybliżą nas do realizacji tego dla wielu utopijnego przesłania na większą skalę. Wówczas również uzyskamy narzędzie dla stabilizowania energii na wyższym pułapie częstotliwości wibracji i wkroczymy do świata nowych możliwości poznania   doświadczania rzeczywistości.

Przemoc, to wyraz braku wiedzy dotyczącej pierwotnej natury wszystkiego i wszystkich. 
Przemoc w relacjach międzyludzkich często wynika z braku miłości własnej i szacunku do własnego życia, nieumiejętności radzenia sobie z drapieżnymi, agresywnymi ludźmi czy braku możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia tworzonej przez agresywnego napastnika.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/415-rozwoj-cccxii.html

Views: 4

Tags: communication, life, light, love

Comment

You need to be a member of The Drip to add comments!

Join The Drip

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

Teresa Zalewska posted videos
9 hours ago
Teresa Zalewska posted articles
9 hours ago
Teresa Zalewska posted a status
"Świat jest lustrem, odbiciem wnętrza. Wtórną rzeczywistością.Kochaj i rób co czujesz we własnym sercu. To jest droga i prawda i życie."
9 hours ago
Teresa Zalewska posted a status
"“Life is a banquet. And the tragedy is that most people are starving to death.” Tony de Mello"
10 hours ago

The Way of The Drip

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2018   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service